Regulamin

REGULAMIN i RODO


REGULAMIN
NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ
BARWY MUZYKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Barwy Muzyki prowadzi zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Rodzice, zapisując dzieci na zajęcia, akceptują Regulamin Barw Muzyki.
3. Regulamin dostępny jest wszystkim uczniom Barw Muzyki oraz ich rodzicom.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości publicznej.
5. Kalendarz Barw Muzyki zawierający szczegółowe informacje dotyczące dni wolnych od zajęć, przerw świątecznych oraz ferii znajduje się na stronie internetowej szkoły.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
1. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia, aktywnego udziału w lekcjach, wypełniania poleceń nauczyciela oraz odrabiania prac domowych, a w szczególności ćwiczenia gry na instrumencie w domu zgodnie ze wskazaniami nauczyciela.
2. Uczniowie zobowiązani są dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczniów, a także o mienie szkoły. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły, uczeń zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia zniszczonego instrumentu bądź sprzętu.
3. W przypadku zaistnienia nieporozumień z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczeń lub jego opiekun ma prawo zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły, który podejmie kroki zmierzające do poprawy sytuacji.

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
1. Nauczyciele zobowiązani są do przygotowania zajęć, punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji, zapewnienia bezpieczeństwa oraz otaczania uczniów opieką w trakcie zajęć.
2. Nauczyciele chętnie współpracują z rodzicami uczniów i, w miarę możliwości, przekazują rodzicom ucznia niezbędne wskazówki metodyczne.
3. Nauczyciele mają prawo do udziału w szkoleniach i innych spotkaniach wspierających ich pracę.
4. Nauczyciele nie pełnią obowiązków administracyjnych – obowiązki dotyczące płatności, nieobecności na zajęciach, odwoływania zajęć, zapisów i rezygnacji wypełnia biuro Barw Muzyki.

OPŁATY
1. Wysokość opłaty za zajęcia uzależniona jest od wyboru wariantu nauki. Cennik zajęć znajduje się w biurze Barw Muzyki.
2. Opłaty miesięczne są niezależne od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu. Jedynie w pierwszym miesiącu nauki oraz w miesiącu, w którym przypadają ferie opłata jest proratowana.
3. Na początku każdego miesiąca rodzice uczniów otrzymują fakturę na miesiąc “z góry” w formie mailowej, na adres mailowy podany w czasie zapisu dziecka.
4. Opłaty miesięczne należy wnosić do 5. dnia każdego miesiąca. Nieodebranie faktury nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty.
5. W większości wariantów istnieje możliwość wniesienia opłaty semestralnej ze zniżką.
6. W przypadku nie wywiązywania się przez rodziców z obowiązku płatności lub opóźnień w opłatach uczeń może zostać skreślony z listy uczniów .
7. Płatności należy dokonywać w formie przelewu na konto bankowe: 14 1140 2004 0000 3402 7287 8860 z podaniem IMIENIA i NAZWISKA ucznia oraz MIESIĄCA, którego opłata dotyczy.

REZYGNACJA
1. Rezygnacja z zajęć w danym miesiącu skutkuje na początku kolejnego miesiąca. Przy opłacie semestralnej zwrotowi podlega tylko część opłaty liczona począwszy od miesiąca następującego po miesiącu rezygnacji.

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH
1. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach indywidualnych obowiązują następujące zasady:
jeśli informacja o nieobecności przesłana zostanie e-mailem na adres biuro@barwymuzyki.pl z wyprzedzeniem minimum 48-godzinnym, to biuro Barw Muzyki ustali termin odrabiania lekcji lub (w sytuacji, gdy jej odrobienie nie będzie możliwe) w kolejnym miesiącu pomniejszy opłatę o wartość lekcji, naliczając opłatę administracyjną w kwocie 10 zł za utrzymanie miejsca.
W każdym semestrze istnieje możliwość odwołania maksymalnie dwóch lekcji ze strony ucznia, pozostałe odwołane lekcje będą liczone tak jakby się odbyły.
2. W przypadku zapowiedzianej nieobecności ucznia na zajęciach grupowych, uczeń ma prawo odrobić zajęcia z grupą równoległą, po ustaleniu szczegółów z biurem Barw Muzyki.
3. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa bądź przełożenia zajęć na inny dogodny termin. W przypadku trudności z ustaleniem terminu odrabiania szkoła zwróci pełen koszt lekcji lub odliczy go od kolejnego rachunku.
4. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku zapowiedzianej niskiej frekwencji. W takich wypadkach zajęcia będą odrabiane lub ich koszt zwrócony. Jednocześnie szkoła zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych kroków, aby nie dopuścić do takiej sytuacji.

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać do biura Barw Muzyki biuro@barwymuzyki.pl w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest szkoła Barwy Muzyki.
2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Barwy Muzyki dla celów związanych z organizacją zajęć.
3. Uczestnik zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

ZDARZENIA LOSOWE
1. W przypadkach zdarzeń losowych dotyczących ucznia, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu uczęszczanie na zajęcia na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z biurem Barw Muzyki.

Pobierz regulamin PDF

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • Co to są dane osobowe?

Informacje, które Cię identyfikują lub umożliwiają identyfikację np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz imię, nazwisko i wiek Twojego dziecka zbieramy w związku ze swoją działalnością na potrzebę realizacji naszych usług.

  • Kto jest administratorem Twoich danych?

Podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane są Barwy Muzyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Smolnej 4.

  • Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas!
adres e-mail: biuro@barwymuzyki.pl
adres pocztowy: Barwy Muzyki, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa.

  • Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku ze świadczonymi przez nas usługami lub zainteresowaniem naszymi usługami.

  • Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Barwy Muzyki?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi. Przetwarzamy je również w celach marketingowych. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych do celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Barw Muzyki w celach prowadzenia badań i analiz, windykacji należności, prowadzenia analiz statystycznych i przechowywania danych w celach archiwalnych. Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Barwy Muzyki przetwarzają Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

  • Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Barwy Muzyki wymagają od Ciebie podania imienia i nazwiska, imienia i nazwiska Twojego dziecka, wieku dziecka, Twojego adresu mailowego i numeru telefonu w celu świadczenia usług, utrzymania kontaktu i zapewnienia bezpieczeństwa. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli świadczyć dla Twojego dziecka usługi.

  • Jakie masz uprawnienia wobec Barw Muzyki w zakresie przetwarzania danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

– prawo dostępu do tego czy i jakie dane o Tobie przechowujemy
– sprostowanie danych jeśli są błędne lub nieaktualne
– usunięcie Twoich danych
– ograniczenie ich przetwarzania
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  • Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Barwy Muzyki mogą ̨udostępniać ́Twoje dane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług np. w komunikacji drogą elektroniczną oraz podmiotom ustawowo upoważnionym do odbioru danych osobowych. Dostęp do Twoich danych mogą ̨mieć ́również ̇upoważnieni pracownicy biura.

  • Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Barwy Muzyki przechowują Twoje dane przez czas świadczenia usługi, 10 lat po zakończeniu nauki oraz, w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Powyższa informacja przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).